Liu Zheng Born in 1969, Wuqiang Xian, Hebei province
Liu Zheng - Survivor No. 7
Liu Zheng - Survivor No. 7 - 2004 - 2/10 - 100 x 80 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|