Wang Qingsong 王慶松, Born in 1966, Daqing, Hubei province
Wang Qingsong - Past
Wang Qingsong - Past - 2001 - 7/30 - 70 x 116 cm
Wang Qingsong - Present
Wang Qingsong - Present - 2001 - 7/30 - 70 x 116 cm
Wang Qingsong - Futur
Wang Qingsong - Futur - 2001 - 7/30 - 70 x 89 cm
Wang Qingsong - Thinker
Wang Qingsong - Thinker - 1998 - 10/20 - 104 x 55 cm
Wang Qingsong - Prisoner
Wang Qingsong - Prisoner - 1998 - 10/20 - 104 x 57 cm
Wang Qingsong - Old and New Soldiers
Wang Qingsong - Old and New Soldiers - 1997 - 9/20 - 68.5 x 100 cm
Wang Qingsong - Another battle N°6
Wang Qingsong - Another battle N°6 - 2001 - 9/20 - 70 x 104 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|